Nelly Ating b. 1989

 • Nelly Ating, Tola Shittu I, 2019
  Tola Shittu I, 2019
 • Nelly Ating, Tola Shittu II, 2019
  Tola Shittu II, 2019
 • Nelly Ating, Tola Shittu III, 2019
  Tola Shittu III, 2019
 • Nelly Ating, Tola Shittu IV, 2019
  Tola Shittu IV, 2019
 • Nelly Ating, Tola Shittu V, 2019
  Tola Shittu V, 2019